Tham gia

1. Đăng ký dịch vụ


Đăng ký dịch vụ

Thao tác

Cách thức thựchiện

Gói “Âm nhạc”

- Soạn DK AN gửi 9595 (Miễn phí ngày đầu tiên, sau đó: 6.000 đồng/ngày)

- Cú pháp phụ: AN, Y, A, N, MS, M

Gói “Đồng hành”

- Soạn DK DH gửi 9595 (Miễn phí ngày đầu tiên, sau đó: 3.000 đồng/ngày)

- Cú pháp phụ: DH, VIP, D, H