Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng:

STT

Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Giá trị

(VND)

Số lượng

Thành tiền

(VND)

1

Giải Tháng

Tiền mặt

30.000.000

03

90.000.000

2

Giải Nhất Ngày

(01 giải/Ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

200.000

90

18.000.000

3

Giải Nhì Ngày

(01 giải/ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

100.000

90

9.000.000

4

Giải Ba Ngày

(03 giải/ ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

50.000

270

13.500.000

Tổng

273

130.500.000

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu, năm trăm ngàn đồng./.)