Kết quả trúng thưởng

DANH SÁCH THUÊ BAO TRÚNG THƯỞNG CÁC GIẢI CHUNG CUỘC VÀ GIẢI TUẦN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐỒNG HÀNH CÙNG MMC

TT

Mã số

Số điện thoại

Giải thưởng

Chính thức/ Dự phòng

1

410000002007743

849395288**

Chung cuộc

Chính thức

TT

Mã số

Số điện thoại

Giải thưởng

Chính thức/ Dự phòng

1

020000000006765

8412189518**

Giải Tuần 01

Chính thức

2

100000000145788

849094731**

Giải Tuần 02

Chính thức

3

200000000460284

849377099**

Giải Tuần 03

Chính thức

4

270000000994597

8412225638**

Giải Tuần 04

Chính thức

5

320000001311185

8412142969**

Giải Tuần 05

Chính thức

6

370000001639327

8412054632**

Giải Tuần 06

Chính thức

7

480000002374108

849076458**

Giải Tuần 07

Chính thức

8

510000002626358

8412836479**

Giải Tuần 08

Chính thức

9

610000003364639

849369907**

Giải Tuần 09

Chính thức

10

660000003762523

8412262030**

Giải Tuần 10

Chính thức

11

730000004488141

849379435**

Giải Tuần 11

Chính thức

12

830000005792483

8412199127**

Giải Tuần 12

Chính thức

13

900000006742041

8412644300**

Giải Tuần 13

Chính thức

DS trúng thưởng giải ngày tháng 9+10 CTKM Đồng hành cùng MMC

Ngày xét thưởng STTđăng ký trong ngày SĐT Trị giá giải thưởng
5/10/2016 2016 8412181262** 100.000 đồng
11/10/2016 2016 8412179506** 100.000 đồng
16/10/2016 2016 8412898729** 100.000 đồng
17/10/2016 2016 8412085321** 100.000 đồng
18/10/2016 2016 849367867** 100.000 đồng
4032 8412285544** 100.000 đồng
19/10/2016 2016 8412653292** 100.000 đồng
20/10/2016 2016 8412063457** 100.000 đồng

DS trúng thưởng giải ngày tháng 11 CTKM Đồng hành cùng MMC

Ngày xét thưởng STTđăng ký trong ngày SĐT Thời gian đăng ký Giải thưởng Trị giá giải thưởng
11/14/2016 2016 8412646068** 11/14/2016 19:02 Giải ngày 100,000
11/16/2016 2016 8412669236** 11/16/2016 17:56 Giải ngày 100,000
11/28/2016 2016 8412147902** 11/28/2016 20:20 Giải ngày 100,000
4032 8412145982** 11/28/2016 17:58 Giải ngày 100,000
11/29/2016 2016 849396354** 11/29/2016 18:42 Giải ngày 100,000
4032 849394250** 11/29/2016 20:52 Giải ngày 100,000
11/30/2016 2016 8412058495** 11/30/2016 12:30 Giải ngày 100,000

DS trúng thưởng giải ngày tháng 12 CTKM Đồng hành cùng MMC

Ngày xét thưởng STT đăng ký trong ngày SĐT Thời gian đăng ký Giải thưởng Trị giá giải thưởng
02/12/2016 2016 8412155933** 02/12/2016 20:31:07 Giải ngày 100,000
4032 8412238128** 02/12/2016 18:12:53 Giải ngày 100,000
03/12/2016 2016 849324112** 03/12/2016 07:19:27 Giải ngày 100,000
4032 8412641509** 03/12/2016 19:31:10 Giải ngày 100,000
04/12/2016 2016 8412265143** 04/12/2016 12:18:06 Giải ngày 100,000
4032 849019594** 04/12/2016 08:01:43 Giải ngày 100,000
05/12/2016 2016 8412139814** 05/12/2016 14:12:14 Giải ngày 100,000
10/12/2016 2016 849043058** 10/12/2016 20:10:40 Giải ngày 100,000
15/12/2016 2016 8412893536** 15/12/2016 16:00:15 Giải ngày 100,000
4032 8412031023** 15/12/2016 22:45:28 Giải ngày 100,000
16/12/2016 2016 8412020565** 16/12/2016 15:25:04 Giải ngày 100,000
4032 849089664** 16/12/2016 09:52:09 Giải ngày 100,000
17/12/2016 2016 849076103** 17/12/2016 20:58:22 Giải ngày 100,000
20/12/2016 2016 849084072** 20/12/2016 16:17:58 Giải ngày 100,000
22/12/2016 2016 849351496** 22/12/2016 09:58:52 Giải ngày 100,000
23/12/2016 2016 849060853** 23/12/2016 18:33:46 Giải ngày 100,000
24/12/2016 2016 849047213** 24/12/2016 20:20:49 Giải ngày 100,000